top of page

EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Dokumentumtár

Kuratóriumi Határozatok

Alapító Okirat

Beszámolók

Támogatott Lakhatás Szervezeti és Működési Szabályzat

Támogatott Lakhatás Szakami Program

Letöltés

EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Beszámolók

Beszámlók

EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Kuratóriumi Határozatok

Kuraóriumi Határozatok

1/2021. (VII.01.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány az Ápoló-gondozó otthon 2. központjába, a „Margit” szobába beköltöző új lakóként felveszi Balkó Szilviát, 5 millió Ft beugró megfizetése mellett, azzal, hogy az új lakó az emelt térítési díj megfizetését nem vállalta. A kuratórium felkéri Terbócsné Hajdú Barbarát, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő.

A határozat végrehajtásáért felelős Terbócsné Hajdú Barbara.

Határidő: 2020.07.15.

1/2021. (V.20.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány a Tibor Háza 3. emelet 4. lakás 2. szobájába, Ábrahám Tibor szobatársaként, beköltöző új lakóként felveszi Gerhát Viktort, 2,5 millió Ft beugró megfizetése mellett, azzal, hogy az új lakó az emelt térítési díj megfizetését vállalta. A kuratórium felkéri Terbócsné Hajdú Barbarát, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő. 

A határozat végrehajtásáért felelős Terbócsné Hajdú Barbara

Határidő: 2021.05.31.

2/2021. (V.20.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány a Tibor Háza 3. emelet 5. lakás 1. és 2. szobájába beköltöző új lakóként felveszi Szappanos Zsigmondot, és édesanyját, Szappanos Zsigmondnét, fejenként 5 Millió Ft beugró megfizetése mellett, azzal, hogy az emelt térítési díj megfizetését mindketten vállalták. A kuratórium felkéri Terbócsné Hajdú Barbarát, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő. 

A határozat végrehajtásáért felelős Terbócsné Hajdú Barbara

Határidő: 2021.05.31.

3/2021. (V.20.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány az 1. Családcsoportos Házba beköltöző új lakóként felveszi Kupi Róbertet, 5 millió Ft beugró megfizetése mellett, azzal, hogy a beköltöző a saját lakrészének teljes körű felújítását saját költségen vállalta, továbbá vállalta emelt térítési díj megfizetését. A kuratórium felkéri Terbócsné Hajdú Barbarát, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő. 

A határozat végrehajtásáért felelős Terbócsné Hajdú Barbara

Határidő: 2021.05.31.

1/2021. (IV.15.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az alapítvány a korábban bekért ajánlat szerint megbízási szerződést köt Rózsahegyi Péterrel, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási feladatok ellátására, 1 (egy) év határozott időtartamra. A kuratórium felhatalmazza és ezúton meghatalmazza Tárnok Györgyöt, hogy a szerződést az alapítvány képviseletében aláírja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Tárnok György

Határidő: 2021.04.30.

2/2021. (IV.15.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az alapítvány mint szolgáltatást nyújtó fél megbízási szerződést köt az Összefogás az Egyenlő esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft-vel mint szolgáltatást igénybe vevő féllel, a csömöri központ részére foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítására. A szerződés időtartama 1 (egy) év határozott idő. A szolgáltatás díja bruttó 3.500.- Ft / fő. A kuratórium úgy határoz továbbá, hogy a foglalkozás-egészségügyi alapellátásra vonatkozó megbízási szerződés mellett, azzal egyidejűleg megbízási szerződést köt Tóthné Páttke Grétával, üzemi nővér szolgáltatás nyújtására, ugyancsak 1 (egy) év határozott időtartamra. A szolgáltatás díja havi bruttó 25.000.- Ft. A kuratórium felhatalmazza és meghatalmazza Tárnok Györgyöt, hogy a fenti szerződéseket az alapítvány képviseletében aláírja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Tárnok György

Határidő: 2021.04.30.

1/2021. (I.19.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az üzemi tanáccsal való mindennapi kommunikációra a Vezetői Team jogosult és köteles. A kommunikáció írásban történik, oly módon, hogy a Vezetői Team elnöke e-mailben küldi meg a vonatkozó írásbeli anyagokat az üzemi tanács saját e-mail címére. Amennyiben a kommunikáció olyan kérdést érint, amely a kuratórium döntését igényli, a Vezetői Team elnöke köteles ezt jelezni a kuratórium felé. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Vezetői Team minden tagja

Határidő: folyamatos

2/2021. (I.19.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Vezetői Team ügyrendjét az alábbiak szerint pontosítja:
„7.1.A szavazás során a Team tagság alapját képező valamennyi pozícióhoz 1 (egy) szavazat kapcsolódik.”
A kuratórium továbbá elrendeli a Vezetői Team ügyrendjének módosítását abban a tekintetben, hogy valamennyi ülésen jogosult legyen a kuratórium bármely tagja tanácskozási joggal, meghívás nélkül is jelen lenni.
A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia
Határidő: a határozat meghozatalától számított 8 (nyolc) nap

1/2020. (XII.21.) Határozat

A kuratórium felkéri tagját, Szekeres Tibornét, hogy tájékoztassa a kuratóriumot az alábbi kérdésekben:

1. Az EMMI 1333-4/2019. iktatási számú támogatói okiratában foglalt támogatási összeg felhasználásával, illetve az összeggel történő elszámolással kapcsolatos feladatokat a Vezetői Team bármely tagjának átadta-e, amennyiben igen, akkor kinek és mikor;

2. A Veluxtól a TápióLand Projekt megvalósítására nyert pályázati összegnek a 2020.09.02. napján rendelkezésre bocsátott 5%-a felhasználása körében milyen ügyleteket kötött, milyen összegben, illetve a továbbiakban milyen ügyleteket tervez és milyen összegben.

A határozat végrehajtásáért felelős: Szekeres Tiborné
Határidő: 2020.12.23.

1/2020. (XII.11.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az alapítvány részére juttatott adományokból a gondozottak részére karácsonyi ajándékot vásárol, legfeljebb összesen 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint értékben.
A kuratórium megbízza az egyesített intézményvezetőt, hogy a házvezetők által összegyűjtött igények alapján az ajándékok beszerzését szervezze meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Tárnok György
Határidő: 2020.12.18.

2/2020. (XII.11.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy felkéri Tárnok György Ferencet, hogy az alábbi kérdésekben készítsen jelentést, és azt a kuratórium részére juttassa el:

1. Hogyan foglalná össze az alapítvány részére eddig végzett munkáját és annak eredményeit? Milyen feladatokat végzett el, milyen feladatokhoz hiányzott a megfelelő támogatás és/vagy információ?

2. Milyen kihívásokat, nehézségeket tapasztalt az eddigi munkája során (akár személyekkel, akár feladatokkal kapcsolatosan)?

3. Hogyan képzeli el az alapítvány szakmai vezetését, milyen irányelveket, milyen szakmai koncepciót kíván bevezetni, megvalósítani, és hogyan?

4. A segítők körében hogyan kívánja a fenti szakmai koncepciót kommunikálni, megvalósítani és ellenőrizni? Milyen konkrét kommunikációs és ellenőrzési rendszert alakítana ki a segítők körében (ellenőrzési és szankciós rendszer)

5. A munkatársak – főként a segítők – elkötelezettségét, lojalitását az alapítvány iránt hogyan kívánja növelni és fenntartani? Milyen elképzelése van a segítők közt jelenleg tapasztalható feszültségek feloldására? (ösztönző rendszer)

5. A Vezetői Team munkáját hogyan kívánja hatékonyabbá tenni?

7. Az intézményi kommunikációt milyen módon kívánja eredményesebbé tenni, a munkatársak és a szülők felé?

8. A 2020.09.01. óta ismertté vált pályázatokkal kapcsolatban milyen feladatokat végzett, illetve milyen további pályázatokról tud, milyen további pályázatokat tervez?

9. Milyen tárgykörben, milyen eljárásrendeket kezdett el készíteni, illetve tervez még készíteni?

10. Milyen továbbképzési tervei vannak a munkatársak részére?

A határozat végrehajtásáért felelős: Tárnok György Ferenc
Határidő: 2020.12.31.

1/2020. (XI.29.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Tárnok György Ferenc munkaszerződését a próbaidő alatt, azonnali hatállyal megszünteti, 2020.11.29. napján. A kuratórium rögzíti, hogy Tárnok György munkaszerződésében a próbaidő lejárta tévesen került megjelölésre, a lejárat napja az Mt. 25.§ (4) bekezdésében rögzített időtartam számítás szerint helyesen 2020.12.01. napja lett volna.

A kuratórium munkaszerződést köt Tárnok György Ferenccel, a próbaidő alatt megszüntetett munkaszerződéssel azonos tartalommal, kivéve a munkaviszony időtartamát, amelyet a kuratórium határozott, 6 (hat) hónapos időtartamban határoz meg. A határozott idejű munkaviszony 2020.11.30. napjától kezdődő 6 (hat) hónapig, azaz 2021.05.31. napjáig tart.
A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Kósa Apollónia
Határidő: 2020.11.30.

1/2020. (XI.27.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Generali Biztosító által 2020.11.27. napján készített szakmai felelősségbiztosítási ajánlatot elfogadja. A kuratórium megbízza és meghatalmazza az alapítvány munkavállalóját, Tárnok György Ferencet, hogy a Kockázat+Biztonság Kft-vel (Cg.07-09-012005) mint alkusszal a biztosítási ajánlat elfogadása érdekében az alkuszi megbízási szerződést az alapítvány nevében kösse meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Tárnok György
Határidő: 2020.11.30.

1/2020. (XI.19.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a Galambos Katalin által tett, és az Alapítvány jogi képviselőjének 2020.11.14. napján elektronikus levélben megküldött ajánlatot – személyes közreműködés az Alapítvány vezetésében –, nem fogadja el.
A határozat végrehajtásáért felelős: kuratórium minden tagja
Határidő: –

2/2020. (XI.19.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány Vezetői Teamjének munkarendjét felülvizsgálja. Felkéri az Alapítvány jogi képviselőjét, dr. Kósa Apollóniát, hogy közvetlenül keresse meg a Vezetői Team tagjait, és kérje fel őket, hogy a Vezetői Team eddigi munkájáról – beleértve a Team mint testület, továbbá az egyes tagok, különösen a Team vezetője munkáját is –, írásban számoljanak be a jogi képviselőnek. A kuratórium felkéri a jogi képviselőt, hogy a Vezetői Team tagjainak jelentéséről készítsem írásbeli összefoglalót, és azt saját javaslataival együtt terjessze a kuratórium elé.
A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia
Határidő: 2020.11.27.

3/2020. (XI.19.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány által elnyert Velux pályázati összegnek a 2020.09.02. napján rendelkezésre bocsátott 5%-a terhére a kuratórium elnöke által megkötött ügyleteket jóváhagyja. Egyben felkéri a kuratórium elnökét, Szekeres Tibornét, hogy a pályázati összeg felhasználása körében már megkötött, illetve a továbbiakban tervezett ügyletekről a kuratóriumot írásban, részletesen tájékoztassa.
A határozat végrehajtásáért felelős: Szekeres Tiborné
Határidő: 2020.11.30.

4/2020. (XI.19.) Határozat

A kuratórium felkéri az Alapítvány megbízott gazdasági vezetőjét, Fekete Norbertet, hogy az Alapítvány részére a 2021-es üzleti évre készítsen költségvetést, amely különösen a következő tételeket tartalmazza:
– várható normatív bevételek (támogatások)
– térítési díjakból származó bevételek
– egyéb bevételek
– közüzemi és egyéb működési kiadások
– bérköltség
– egyéb kiadások, fizetési kötelezettségek (pl. fizetendő hiteltörlesztések, stb.)
A határozat végrehajtásáért felelős: Fekete Norbert
Határidő: 2020.11.27.

5/2020. (XI.19.) Határozat

A kuratórium utasítja a Vezetői Team tagjait, hogy az Alapítvány működése körében, a saját feladatkörüket érintően megírt és használt, valamint a tervezett szakmai és egyéb protokollokat (eljárásrendeket) küldjék el a kuratórium részére.
A határozat végrehajtásáért felelős: Vezetői Team tagjai
Határidő: 2020.11.27.

6/2020. (XI.19.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Üzemi Tanács működési feltételeit a már meglevő eszközökkel segíti, új eszközöket az Alapítvány gazdasági helyzetére tekintettel nem vásárol. A kuratórium utasítja a Vezetői Team tagjait, hogy az Üzemi Tanács tagjaival egyeztessenek az Üzemi Tanács működési feltételeinek biztosításáról, és a működésre vonatkozó megállapodásról, a biztosítandó részletes feltételekről a kuratóriumot tájékoztassák.
A határozat végrehajtásáért felelős: Vezetői Team tagjai
Határidő: 2020.11.27.

1/2020. (XI.15.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a COVID járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel az Alapítvány fenntartása alá tartozó intézmények biztonságos működtetése érdekében 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint keretösszeget biztosít, védőfelszerelés vásárlására, azzal, hogy az összegből 165.000.- Ft, azaz egyszáz-hatvanötezer forint összeget az alapítvány által a járvány elleni védekezésre megnyert ÉTA pályázati összeg terhére kell elszámolni. A kuratórium feljogosítja a vezető ápolót, hogy a szükséges védőfelszereléseket beszerezze, egyben kötelezi, hogy a vonatkozó bizonylatokat a gazdasági vezetőnek, illetve az általa kijelölt pénzügyi dolgozónak átadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: Tóthné Páttke Gréta, vezető ápoló
Határidő: folyamatos

1/2020. (XI.13.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a szervezetnél kialakult pandémiás veszélyhelyzetre tekintettel sem tartja szükségesnek és indokoltnak, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a szervezet irányítására egy megbízott vezetőt jelöljön ki, aki a kuratóriumot annak működése során helyettesíti. 

1/2020. (XI.12.) Határozat

A kuratórium jelen határozatával kötelezi a Vezetői Team tagjait: Tárnok Györgyöt, Terbócsné Hajdú Barbarát, Tóthné Páttke Grétát, Monostori Katalint, valamint Fekete Norbertet, hogy jelöljék meg az alapítványnak azt, a saját munkaszervezeti egységükbe tartozó dolgozóját, aki bármilyen indokból bekövetkező akadályoztatásuk esetén a helyettesítésüket ellátja.

A kuratórium rögzíti, hogy a nyilatkozat elmaradása esetén a nyilatkozattételt elmulasztó Vezetői Team tag helyettesét a kuratórium jelöli ki, külön határozattal. 

A határozat végrehajtásáért felelősek: a Vezetői Team fent megjelölt tagjai

Határidő: 2020.11.15.

1/2020. (XI.05.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az alapítvány munkaszerződést köt Dr. Tamás Györgyivel, üzemorvosi feladatok ellátására, határozatlan időre, havi 4 órás munkaidővel. Az üzemorvos közvetlen felettese a vezető ápoló. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Páttke Gréta

Határidő: 2020.12.31.

1/2020. (IX.29.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az alapítvány bentlakó gondozottjai részére ételhordókat vásárol. A kuratórium felkéri tagját, Varenke Gabriellát, hogy az általa bekért ajánlat alapján a 12339. cikkszámú ételhordókból a készleten levő darabszámot vásárolja meg az alapítvány részére. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Varenke Gabriella

Határidő: 2020.09.30.

1/2020. (IX.16.) Határozat

A kuratórium felékéri Prof. Dr. Miszlivetz Ferencet, hogy az alapítvány és a kuratórium működésével kapcsolatos kihívások, feladatok körében szakvéleményét, javaslatait készítse el, és adja át a kuratórium részére. 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia mint kapcsolattartó

Határidő: nincs, a pro bono vállalásra tekintettel. 

2/2020. (IX.16.) Határozat

A kuratórium felékéri a Vezetői Teamet, hogy a honlap aktualizálását (menüpontok, azok tartalma) készítse el, a vonatkozó információkat gyűjtse össze, és a végleges változatot az informatikusnak adja át. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Tárnok György

Határidő:2020.10.31.

3/2020. (IX.16.) Határozat

A kuratórium a Pergelné dr. Kocsi Ágnes által készített adományozási rendszert elfogadja, azzal, hogy a Webshopot (4. pont) egyelőre nem indítja el, de a továbbiakban ezt a lehetőséget fenntartja. Felkéri a Vezetői Teamet, hogy Pergelné dr. Kocsi Ágnessel egyeztetve, a honlapon történő megjelenítést készítse elő, és az informatikussal ebben a körben egyeztessen, úgyszintén egyeztessen az informatikussal a honlap kezelésének felhasználóbaráttá tételéről. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Tárnok György, Pergelné dr. Kocsi Ágnes

Határidő:2020.10.31.

4/2020. (IX.16.) Határozat

A kuratórium felékéri két tagját, Szekeres Tibornét és Pergelné dr. Kocsi Ágnest, hogy a „kompenzációs listákat” tekintsék át. Felkéri továbbá dr. Kósa Apollóniát, hogy a vonatkozó szerződéseket nézze át, és a kompenzációs listákról a kuratóriumot tájékoztassák. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Pergelné dr. Kocsi Ágnes, Szekeres Tiborné, dr. Kósa Apollónia

Határidő:2020.10.31.

5/2020. (IX.16.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy azoknál a gondozottaknál, akiknél ezt a jövedelmük lehetővé teszi, a gondozási díjat az eddig „karbantartási költség” jogcímén beszedett összeggel jelenleg nem, de 2021. január 31-ig megemeli. 

A határozat végrehajtásáért felelős: gazdasági vezető

Határidő:2021.01.31.

6/2020. (IX.16.) Határozat

A kuratórium felékéri a Vezetői Teamet, hogy egyeztessen a Kft. cégvezetőjével a veszélyes hulladék elszállításra előkészítéséről, és kérje fel a Kft. cégvezetőjét, hogy a megfelelő szerződés szerint a hulladék előkészítésére az utasítást a karbantartó, az udvaros vagy takarító csoportnak adja ki. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Tárnok György

Határidő:2020.09.30.

7/2020. (IX.16.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a gondozási szerződéseket kiegészíti a következő ponttal: 

7.5. Gondozott jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéses jogviszony keretében megkövetelten megadandó személyes adatait a Gondozó kizárólag a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben kezelje. Kötelezettséget vállal, hogy a Gondozó részére azonnali elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megadja. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a gondozási jogviszony időtartama alatt azonnali elérhetőséget (e-mail cím és telefonszám) nem ad meg, illetve ezeket a kommunikációs csatornákat nem ellenőrzi, az ebből eredő kárveszélyt maga viseli. 

A kuratórium felkéri a Vezetői Teamet, hogy a gondozási szerződések módosítását tegye meg, és erről az érintetteket tájékoztassa. 

8/2020. (IX.16.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány beköltöző új lakóként felveszi Jakab Tamást, 5 millió Ft beugró megfizetése mellett, azzal, hogy saját költségen felújítja, illetve saját igényre alakítja a lakrészét. A kuratórium felkéri Tárnok Györgyöt, hogy a vonatkozó szerződést készítse elő. 

A határozat végrehajtásáért felelős Tárnok György

Határidő: 2020.09.30.

1/2020. (IX.09.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az alapítvány tulajdonában és kezelésében álló helyiségek fertőtlenítése céljából ózongenerátort vásárol, a Vezetői Team által közölt ajánlat alapján. A kuratórium megbízza az egyesített intézményvezetőt a készülék beszerzésével, és felkéri, hogy az ügyletről tájékoztassa a kuratóriumot. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Tárnok György

Határidő: 2020.09.16.

1/2020. (IX.08.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány munkaviszonyt létesít Szabó Attilával (született: Kisvárda, 1974.09.13., lakcíme: 1156 Budapest, Nyírpalota u. 18., 7. em. 46.), a TápióLand Központ vezetői pozíciójára, 3 (három) hónapos próbaidővel, vezető állású munkavállalóként. A kuratórium megbízza Szekeres Tibornét a vonatkozó munkaszerződés előkészítésével és aláírásával. 

A határozat végrehajtásáért felelős Szekeres Tiborné

Határidő: 2020.09.11.

2/2020. (IX.08.) Határozat

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 42935-2/2020/EÜIG. számú határozatának végrehajtása körében a kuratórium úgy határoz, hogy a hatósági határozat végrehajtásával, és az e körben szükséges valamennyi feladat elvégzésével – ide értve a járványügyi helyzetben szükséges szervezeti intézkedéseket, és a 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint értéket meg nem haladó eszközbeszerzést is –, megbízza a Vezetői Teamet, azzal, hogy a Team vezetője mind a beszerzésekről, mind az egyéb megtett intézkedésekről haladéktalanul köteles tájékoztatni a kuratóriumot. A 100.000.- Ft értéket meghaladó beszerzéshez a Team köteles a kuratórium előzetes hozzájárulását kérni. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Szekeres Tiborné

Határidő: 2020.09.09.

1/2020. (IX.02.) Határozat

A kuratórium felékéri a Vezetői Teamet, hogy a Covid-19 elleni védekezésre dolgozzon ki intézményi eljárásrendet, a fokozatosság jegyében. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Vezetői Team

Határidő: 2020.09.11.

2/2020. (IX.02.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Ábrám Zsolttal az önkéntes szerződést a már ismert tartalommal megköti. Felhatalmazza az alapítvány képviselőjét, hogy a szerződést aláírja. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Szekeres Tiborné

Határidő: 2020.09.02.

3/2020. (IX.02.) Határozat

A kuratórium felkéri Ábrám Zsoltot, hogy keresse meg Bényei Edét, hogy ajánlatát aktualizálja, és erről tájékoztassa a kuratóriumot. A kuratórium az ajánlatról írásban határoz.

A határozat végrehajtásáért felelős: Ábrám Zsolt

Határidő: 2020.09.11.

4/2020. (IX.02.) Határozat

A kuratórium felkéri Ábrám Zsoltot, hogy mérje fel a konyha állapotát, határozza meg a burkolatcserével érintett terület nagyságát, kérjen ajánlatokat a konyha burkoláshoz, beleértve az anyagot és munkabért is. A kuratórium az ajánlatról írásban határoz. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Ábrám Zsolt

Határidő: 2020.09.11.

5/2020. (IX.02.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy dr. Kósa Apollóniával az ügyvédi megbízási szerződést a már ismert tartalommal megköti. Felhatalmazza az alapítvány képviselőjét, hogy a szerződést aláírja. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Szekeres Tiborné

Határidő: 2020.09.02.

6/2020. (IX.02.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy valamennyi, a kuratóriumot, annak bármely tagját, illetve a jogi képviselőt ilyen minőségben érintő kérdésben a kommunikációt írásban, e-mailben folytatják le, és minden érintettnek teljes körű információt továbbít. A kuratórium valamennyi tagja kötelezettséget vállal a kommunikáció ezen formájának betartására. A kuratórium ezen kötelezettségvállaláshoz az alábbiak szerint rögzíti az e-mail levelező listát: 

Szekeres Tiborné: szerzsi1@gmail.com

Dr. Tamás Györgyi: drtamasgyorgyi@gmail.com

Pergelné Dr. Kocsi Ágnes: apergel.a@gmail.com

Varenke Gabriella gabriella.szijarto@gmail.com

Dr. Kósa Apollónia: kosa.apollonia@upcmail.hu

Kreszán Valéria kreszanv@t-online.hu

A határozat végrehajtásáért felelős: valamennyi kuratóriumi tag

Határidő: folyamatos

7/2020. (IX.02.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy valamennyi, a Vezetői Teamet vagy annak bármely tagját, illetve a jogi képviselőt ilyen minőségben érintő kérdésben a kommunikációt írásban, e-mailben kell lefolytatni, és minden érintettnek teljes körű információt kell továbbítani. A kuratórium munkáltatói jogkörében eljárva kötelezi a Vezetői Team tagjait a kommunikáció ezen formájának betartására. A kuratórium ezen kötelezettség teljesítéséhez az alábbiak szerint rögzíti az e-mail levelező listát: 

Tárnok György: tarnok.gyorgy@egyenloeselyekert.hu

Terbócsné Hajdú Barbara: terbocs74@gmail.com

Monostori Katalin: monkati@gmail.com

Tóthné Páttke Gréta: gretapattke@gmail.com

Halmai Krisztina Diána: palyazat@egyenloeselyekert.hu

A határozat végrehajtásáért felelős: a Vezetői Team valamennyi tagja

Határidő: folyamatos

8/2020. (IX.02.) Határozat

A kuratórium az ápoló-gondozó otthon házirendjét az ismert tervezet szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri ugyanakkor a Vezetői Teamet, hogy a házirendet szükség szerint vizsgálja felül, illetve az egyéb szervezeti egységek házirendjét készítse elő.

A határozat végrehajtásáért felelős: Tárnok György 

Határidő: 2020.09.30.

1/2020. (VIII.13.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az alapítvány vállalkozási szerződést köt az 1. számú épületcsoportban fürdő és WC létesítésére, az S and B Properties Kft-vel (Cg.01-09-954257), a vállalkozó által adott szerződéses ajánlat szerint, 2.050.000.- Ft + ÁFA, az anyagköltséget is tartalmazó vállalkozási díj fizetése mellett. Az alapítvány felhatalmazza Terbócsné Hajdú Barbarát a vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Terbócsné Hajdú Barbara

Határidő: szerződéses ajánlat szerint

1/2020. (VIII.03.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány beköltöző új lakóként – Simon Beáta szobatársaként – felveszi Koncsol Andreát, 2,5 millió Ft beugró megfizetése mellett. A kuratórium felkéri Terbócsné Hajdú Barbarát, hogy a vonatkozó szerződéseket készítse elő. 

A határozat végrehajtásáért felelős Terbócsné Hajdú Barbara

Határidő: 2020.08.12.

1/2020. (VII.21.) Határozat

A kuratórium a Vezetői Team ügyrendjét elfogadja. Felkéri dr. Kósa Apollónia kuratóriumi tagot, hogy a vezetői Team tagjainak munkaköri leírását pontosítsa, és az alapítvány szmsz-ét készítse elő. 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia

Határidő: 2020.09.02.

2/2020. (VII.21.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány fenntartása alá tartozó intézmények működtetése során felmerülő, azonnali intézkedést igénylő ügyekre havi 300.000.- Ft ellátmány-keretösszeget biztosít, és feljogosítja a Nonprofit Kft. mindenkori gondnokát, hogy az összeget az adott hónap 5. napjáig felvegye, és kötelezi, hogy a követő hónap 5. napjáig az ellátmány felhasználásáról készítsen tételes beszámolót a kuratórium részére. A jogviszony kereteit (a beszámolási kötelezettség jogalapját) a gondnok és az alapítvány közötti önkéntesi szerződés tartalmazza. 

A kuratórium felkéri dr. Kósa Apollónia kuratóriumi tagot, hogy a vonatkozó önkéntes szerződést készítse elő. 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia, a kuratórium tagja

Határidő: 2020.09.02.

3/2020. (VII.21.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az alapítvány által elvégzett karbantartási, üzemeltetési, felújítási munkákról, valamint az ezekhez szükséges eszközbeszerzésről félévente beszámolót tesz közzé az alapítvány honlapján. 

A határozat végrehajtásáért felelős: gazdasági vezető

Határidő: minden félévet követő hónap utolsó napja (július 31. és január 31.)

4/2020. (VII.21.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy munkaviszonyt létesít az egyesített intézményi pozícióra Tárnok György jelentkezővel, az Mt. szerint lehetséges maximális próbaidővel. Felhatalmazza Szekeres Tiborné kuratóriumi tagot, hogy a munkaszerződést aláírja. A kuratórium elfogadja, hogy az új egyesített intézményvezető munkába állásáig terjedő időben Halmai Krisztina koordinálja a Team munkáját, ide értve az ülések összehívását és a döntéshozatalt is.

A határozat végrehajtásáért felelős: a kuratórium

Határidő: 2020.10.31.

5/2020. (VII.21.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy Miseta Vanda felvétele ügyében a döntéshez további információkat szerez be. Felkéri Tarbócsné Hajdú Barbarát, hogy a jelöltről további információkat kérjen, beleértve az anyagi forrásokat, a felújítási igényeket, illetve az emberi szempontokat is. Felkéri Terbócsné Hajdú Barbarát, hogy a döntéshez szükséges információkat a következő kuratóriumi ülésre terjessze elő. Megbízza továbbá azzal is, hogy a jelölt és a lakók, illetve a segítők között találkozót szervezzen, amennyiben ezt még nem tette meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Terbócsné Hajdú Barbara

Határidő: 2020.09.02.

6/2020. (VII.21.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány fenntartása alá tartozó intézményekben lakó gyermekek étkezésének költségeit az alábbiak szerint számolja el. 

1. Az alapítvány kötelezi az ezzel megbízott dolgozóit, hogy az elfogyasztott ételadagok nyilvántartását egészítsék ki a gyerekek által elfogyasztott ételadagok adataival, 2020.08.01-től, és a nyilvántartást továbbítsák a Kft. felé.

2. Az alapítvány a gyermekek étkezésének költségeit az érintett szülőktől szedi be, a segítők nyilvántartása alapján, az alábbi egységárak figyelembe vételével a számításnál: 

– 0-3-éves korig 0.- Ft

– 3-14 éves korig 100.- Ft reggeli, 200.- Ft ebéd, 100.- Ft vacsora (400.- Ft / nap)

– 14-18 éves korig 150.- Ft reggeli, 300.- Ft ebéd, 150.- Ft vacsora (600.- Ft / nap)

A kuratórium az étkezés költségeit a szülőktől szedi be, vagy az érintett szülő előzetes bejelentése alapján engedélyezi, hogy az érintett szülő az alapítványi intézményi terület takarítását vállalja, az étkezési költséggel azonos órabér szerinti időben. 

1/2020. (VII.15.) Határozat

A kuratórium írásbeli szavazással, 3 db „nem” szavazattal (Dr. Tamás Györgyi, Pergelné dr. Kocsi Ágnes és Varenke Gabriella), továbbá 2 tartózkodás mellett (Szekeres Tiborné, dr. Kósa Apollónia) úgy határoz, hogy az alapítvány nem kezdeményezi a Magyar Államkincstár BPM-ÁHI/984-3/2020. határozatának bírósági felülvizsgálatát. 

1/2020. (VII.07.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a TápióLand Projekt átadását 2020.07.15. napjára tűzi ki, 09:00 órára. Az átadásra felkéri Galambos Katalint, és az átvételre felkéri Szekeres Tibornét, a jegyzőkönyv vezetésére dr. Kósa Apollóniát.

A határozat végrehajtásáért felelősek a fenti személyek. 

Határidő: 2020.07.15.

2/2020. (VII.07.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy beugrót fizető új lakókat az alapítvány anyagi helyzetének függvényében vesz fel. A beugró mértéke évente kerül meghatározásra, az Alapítvány éves költségvetésének elfogadásával egyidejűleg. A felvételről (az adott beköltözővel kötendő szerződés tartalmáról és megkötéséről) a kuratórium minden esetben egyedileg határoz. A határozatban a meghirdetett beugró mértékétől a kuratórium méltányossági, vagy az Alapítvány számára anyagi vagy szociális előnyt jelentő egyéb okból eltérhet, a mindenkori jogszabályi előírások keretei között. A határozat meghozatala előtt a kuratórium kikéri a Vezetői Team szakmai véleményét. 

A határozat végrehajtásáért felelősek a kuratórium tagjai, illetve a gazdasági vezető (költségvetés) 

Határidő: minden év november 30. (költségvetés)

3/2020. (VII.07.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány beköltöző új lakóként – feltéve, hogy felszabadul a megfelelő hely –, felveszi Rakonczai Áront és Takács Istvánné Ambrus Andreát, mindkettejüket 3 millió Ft beugró megfizetése mellett, azzal, hogy ezirányú vállalás esetén felújítják, illetve saját igényre alakítják a lakrészüket, saját költségen. A kuratórium felkéri Terbócsné Hajdú Barbarát, hogy a vonatkozó szerződéseket készítse elő. 

A határozat végrehajtásáért felelős Terbócsné Hajdú Barbara

Határidő: 2020.07.31.

4/2020. (VII.07.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a beugró mértékét 2021. évre egy személyes lakóegység esetén 5 millió, azaz ötmillió forint összegben, 2 személyes lakóegység esetén személyenként 2.500.000.- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint összegben határozza meg.

1/2020. (VI.23.) Határozat

A kuratórium a nappali gondozó szakmai átalakítási tervét Monostori Katalin javaslata szerint elfogadja. Felkéri és megbízza a nappali gondozó vezetőjét, Monostori Katalint, hogy az általa készített szakmai tervezet szerint kezdje meg a nappali gondozó csoportjainak átszervezését, és dolgozza ki az új működési rendet. A kuratórium felkéri Monostori Katalint, hogy terjessze a kuratórium elé az új működési rendet 2020.07.31-ig, és az új rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatairól terjessze a kuratórium elé beszámolóját két részletben, az első részletet 2020.08.31-ig.

A határozat végrehajtásáért felelős: Monostori Katalin

Határidő: 2020.07.31. és 2020.08.31.

2/2020. (VI.26.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az Esély Bauinvest Kft. iratainak átadásával megbízza Halmai Krisztina Diánát, aki az iratokat és az egyéb releváns információkat adja át Szekeres Tiborné kuratóriumi tag, a Kft. új ügyvezetője részére 2020.06.30-ig. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Halmai Krisztina Diána, Szekeres Tiborné

Határidő: 2020.06.30.

3/2020. (VI.23.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az alapítvány által elnyert „Szülő2020” pályázat megvalósítását az alapítvány elvállalja. A kuratórium megbízza a pályázati adatlapon megjelölt személyeket a pályázat előkészítésével és megvalósításával, valamint a vonatkozó beszámolók elkészítésével. A kuratórium rögzíti, hogy a támogatási szerződés és az egyéb vonatkozó okiratok, megbízási szerződések külön okiratokban kerülnek aláírásra, amelyek alírására az alapítvány törvényes képviselője jogosult. A kuratórium felkéri dr. Kósa Apollónia kuratóriumi tagot, hogy a pályázat elvállalásáról tájékoztassa Galambos Katalint, és kérje fel, hogy a megvalósításhoz szükséges lépéseket tegye meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia

Határidő:2020.06.24.

4/2020. (VI.23.) Határozat

A kuratórium felkéri dr. Kósa Apollónia kuratóriumi tagot, hogy az Alapítvány visszafizetési kötelezettsége kapcsán a közig. peres eljárás előkészítését kezdje meg, illetve nyújtson segítséget az alapítvány dolgozói részére a fizetési könnyítés iránti kérelem elkészítéséhez. 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia

Határidő: 2020.07.08. és 07.18. (kereset)

5/2020. (VI.23.) Határozat

A kuratórium elfogadja, hogy a TápióLand Projekt finanszírozásához még szükséges, kb. 25 M Ft + ÁFA összeget az Alapítvány kölcsönből fedezze. A kuratórium megbízza Szekeres Tiborné kuratóriumi tagot, hogy a kölcsönről a banktól információkat szerezzen be, és azokat a kuratórium rendelkezésére bocsássa. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Szekeres Tiborné

Határidő: 2020.07.31.

6/2020. (VI.23.) Határozat

A kuratórium felkéri Szekeres Tiborné kuratóriumi tagot, hogy tekintse át a TápióLand Projekttel kapcsolatban az alapítvány rendelkezésére álló információkat. Amennyiben ezek nem bizonyulnak elégségesnek, arra az esetre a kuratórium felhatalmazza dr. Kósa Apollónia kuratóriumi tagot, hogy kérje fel Galambos Katalint a TápióLand Projekt iratainak, információinak átadására Szekeres Tiborné részére, előzetesen egyeztetett időpontban. Ez utóbbi kérdésről szükség szerint a kuratórium írásban határoz.

A határozat végrehajtásáért felelős: Szekeres Tiborné

Határidő: 2020.06.24.

7/2020. (VI.23.) Határozat

A kuratórium felkéri dr. Kósa Apollónia kuratóriumi tagot, hogy a vezetői munkaköri leírásokat a következő kuratóriumi ülésig pontosítsa, a vezetők feladat-összefoglalása alapján. Felkéri továbbá a kuratórium dr. Kósa Apollónia kuratóriumi tagot, hogy az Alapítvány létesítő okiratát a 2020.06.23. napján tartott ülésen elhatározott személyi változásokra is kiterjedően módosítsa, és azt elfogadásra terjessze az alapítói jogok gyakorlója elé. 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia

Határidő: 2020.07.07.

1/2020. (VI.10.) Határozat

A kuratórium a döntéshozatali folyamatot illetően a létesítő okiratát a külön íven rögzítettek szerint módosítja. 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia

Határidő: 2020.06.30.

 

2/2020. (VI.10.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy a kuratórium feladatkörét pontosítja oly módon, hogy rögzíti: az alapítvány vezető állású munkavállalói felett a munkáltatói jogkört a kuratórium mint testület gyakorolja. A döntést a kuratórium az általános szabályok szerint hozza. 

A kuratórium a következőkben rögzíti a vezető állású munkavállalók körét: 

– egyesített intézményvezető (általános szakmai vezető)

– ápoló-gondozó otthon vezetője

– nappali gondozó vezetője

– támogatott lakhatás vezetője

– Tápióbicske vezetője

– vezető ápoló

– gazdasági vezető

Az egyesített intézményvezető kivételével a többi vezető állású munkavállaló a saját munkaszervezeti egységébe rendelt munkavállalók felett munkáltatói jogkört gyakorol. A vezető állású munkavállalók teamben kötelesek dolgozni egymással. A teammunka kereteit a kuratórium határozza meg. A kuratórium megbízza dr. Kósa Apollónia kuratóriumi tagot, hogy a szervezeti felépítést okiratban rögzítse, és készítse elő a megfelelő munkaszerződések és munkaköri leírások pontosítását. A kuratórium megbízza továbbá dr. Kósa Apollónia kuratóriumi tagot, hogy a teammunka kereteit okiratban rögzítse, és a következő ülésre terjessze elő. 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia

Határidő: 2020.06.30. (teammunka kereteire: 2020.06.23.

3/2020. (VI.10.) Határozat

A kuratórium a megbízza az összevonási javaslatot készítőket (Terbócsné Hajdú Barbara és Tóthné Páttke Gréta), hogy tartsanak megbeszélést Pergelné Dr. Kocsi Ágnes és Szekeres Tiborné kuratóriumi tagokkal, legkésőbb 2020.06.30-ig, és ennek a megbeszélésnek az eredményéről a kuratóriumnak számoljanak be, tegyenek konkrét javaslatot az összevonásokra.

A határozat végrehajtásáért felelős: Pergelné dr. Kocsi Ágnes, Szekeres Tiborné

Határidő: 2020.06.30.

4/2020. (VI.10.) Határozat

A kuratórium a megbízza Pergelné Dr. Kocsi Ágnes kuratóriumi tagot, hogy a térítési díjak mértékét Terbócsné Hajdú Barbarával közösen tekintsék át, és az eredményéről a kuratóriumnak számoljanak be. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Pergelné dr. Kocsi Ágnes

Határidő: 2020.06.30.

5/2020. (VI.10.) Határozat

A kuratórium felkéri Galambos Katalint, hogy a Szülő2020 pályázat részletes költségvetését e-mailben küldje el a kuratóriumi tagok részére, 2020.06.11. este 20 óráig. A kuratórium felkéri Halmai Krisztinát, hogy a pályázat szerződéskötési határidejéről ugyanígy küldjön információt a kuratóriumi tagok részére. A kuratórium úgy határoz, hogy a pályázat megvalósításának vállalásáról írásban, legkésőbb 2020.06.12-ig határoz. A kuratórium megbízza dr. Kósa Apollónia tagot a határozati javaslat elkészítésével és körbeküldésével a tagok részére, illetve a szavazás eredményének megállapításával. 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia

Határidő: 2020.06.12.

6/2020. (VI.10.) Határozat

A kuratórium a megbízza Szekeres Tiborné kuratóriumi tagot, hogy a Tápióbicske projekthez kapcsolódóan a határidő módosítási és felnőttképzésre vonatkozó módosítási kérelmet haladéktalanul készítse el. A kuratórium megbízza Pergelné dr. Kocsi Ágnes kuratóriumi tagot, hogy a kérelem elkészítésében részére segítséget nyújtson.

A határozat végrehajtásáért felelős: Szekeres Tiborné

Határidő: 2020.06.12.

1/2020. (V.26.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy lehetővé teszi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, és megbízza dr. Kósa Apollónia kuratóriumi tagot, hogy a létesítő okirat megfelelő módosítását készítse elő.

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia

Határidő: 2020.06.30. 

2/2020. (V.26.) Határozat

A Kuratórium megbízza tagját, Pergelné Dr. Kocsi Ágnest, hogy 2020.06.01. napi kezdettel tekintse át az elhatározott munkaszervezeti struktúrát, hogy az működőképes-e, bele értve a finanszírozhatóságot is. E körben a kuratórium felhatalmazza őt, hogy a munkaszervezet minden szereplőjével és a fogyatékos emberekkel is beszéljen, ide értve az alapítvány volt dolgozóját, Galambos Katalint is, és így releváns információt gyűjtsön. Tapasztalatairól a kuratóriumnak kell beszámolnia, legkésőbb 2020.12.31-ig. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Pergelné dr. Kocsi Ágnes

Határidő: 2020.12.31. 

3/2020. (V.26.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy az alapítvány tulajdonában álló Esély Bauinvest Kft. ügyvezetői tisztségéből Halmai Krisztina Diánát leváltja, és az ügyvezetői tisztéget Szekeres Tiborné veszi át. A kuratórium megbízza dr. Kósa Apollónia kuratóriumi tagot, hogy a létesítő okirat megfelelő módosítását készítse elő.

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Kósa Apollónia

Határidő: 2020.06.30. 

4/2020. (V.26.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy gyors átszervezéseket hajtson végre annak érdekében, hogy lakók összeköltöztetésével, vagy más hasonló módon szabad férőhelyeket teremtsen, és az ezekre beköltöző, várólistás új lakók befizetéseiből plusz bevételre tegyen szert. Az eredményt egy javaslat formájában várja a kuratórium a következő ülésre, amelynek időpontja 2020.06.10.

A határozat végrehajtásáért felelős: Szekeres Tiborné, Tóthné Páttke Gréta és Terbócsné Hajdú Barbara. 

Határidő: 2020.06.10. 

 

5/2020. (V.26.) Határozat

A kuratórium úgy határoz, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a kuratórium létszámát 7 főre növelje, vagy 3 főre csökkentse, vagy 1 személyi kurátort jelöljön ki. Megvizsgálja továbbá azt is, hogy kik lesznek a kompetens emberek. A kuratórium konkrét javaslatokat vár a következő ülésre. 

A határozat végrehajtásáért felelős: valamennyi kuratóriumi tag

Határidő: 2020.06.10. 

bottom of page